Diagnose

Jølster Bil kan tilby eit komplett spekter av elektronisk service, frå å diagnostisera og reparera problem med styreenhetene til køyretøyet, kalibrere førarassistentar, til å sjekka og skifta batteri.

Feil på elektriske system har alltid hatt rykte for å vere vanskelege å handtera – det er ein jobb som krev teknikarar med spesialkompetanse og utstyr. Utfordringane med elektronisk service og diagnose har vorte multiplisert mange gonger på grunn av den aukande kompleksiteten til moderne køyretøy.

Ein god start er ei samla utlesing av bilens system, det er relativt fort gjort og viser teknikaren retningen for evt vidare feilsøk.

Elektronisk service og diagnose

Trena og utstyrt for å handtera elektroniske og elektriske problem

Tydeleg forklaring av komplekse problem

Bruk av reservedelar av høg kvalitet

Godt å vita

Kva inneber elektronisk service og diagnose?

Med den aukande mengda elektronikk i køyretøy har diagnosering og reparasjon av feil vorte ei kompleks utfordring. Derfor er det viktig å velja ei elektronisk reparasjonsteneste som har ekspertise og utstyr til å handtera desse komplekse systema. Vårt verkstadspersonell er svært dyktige og godt trena i å utføra elektroniske tenester, og vi er løysinga di for slike problem.

Kompleks elektrisk og elektronisk service

Vi tilbyr meir enn berre grunnleggjande elektriske tenester som å byta lyspærer og tennpluggar. Ekspertisen vår strekkjer seg til å diagnostisera og løysa komplekse problem djupt inne i dei elektroniske systema til køyretøyet. Med avansert diagnoseutstyr og omfattande erfaring innan elektronisk reparasjon kan vi spora opp og løysa problem som involverer styreenheter og programvare.

Ekspertane våre på dette området kan identifisera elektroniske problem som ikkje omgåande verkar relaterte. Så anten du har å gjera med eit openbert problem, eller står overfor eit mystisk problem som er vanskeleg å identifisera, nøl ikkje med å kontakta oss. La oss undersøkja og finne dei nødvendige løysingane for dine problem.

Forenkling av komplekse problem

På verkstaden vår veit vi at komplekse og svært tekniske problem kan vera urovekkjande. Du ynskjer å forsikra deg om at du nyttar ein ekspert og at vanskane vil bli løyst utan å måtta gå gjennom ein langvarig og kostbar prosess. Når du stoler på oss til å utføra denne typen vedlikehald, kan du forventa ein rask diagnose og tydeleg kommunikasjon om nøyaktig kva trinn som vil vera nødvendige for å løysa problemet. Jobben vil deretter bli utført av ekspertar på feltet, med reservedeler av høg kvalitet. Og når arbeidet er fullført, vil vi gi deg ei enkel forklaring på kva som er gjort og kvifor – same kor komplisert oppgåva er.

Er det på tide å sjekka elektronikken din for feil?

Du kan bestilla elektronisk service hos oss i dag med nokre enkle steg.

Alternativt kan du kontakta oss viss du har spørsmål eller ønskjer å snakka med oss først. Du kan ringja oss eller senda oss ein e-post.