Lyskontroll

Å sjå og bli sett er eit viktig aspekt ved vegtryggleiken uansett tid på året. Derfor er det ein god idé å få kontrollert billysa regelmessig hos Jølster Bil.

Viss du legg merke til nokre problem med lysa på køyretøyet ditt, ta kontakt med oss omgåande. Vi er her for å hjelpa med alle behova dine, inkludert skifte av lyskilde og innstilling. Viss du berre ynskjer å forsikra deg om at lysa fungerer som dei skal, til dømes som ei tilleggsteneste til annan service, vil teknikarane våre igjen vera glade for å hjelpa.

Profesjonell kontroll av lys

Hald deg trygg på vegen

Unngå problem med EU-kontroll og forsikring

Vi tek oss av pærebyte som kan vera knotete

Godt å vita

Kvifor er det viktig med lys?

Det er veldig viktig å vera merksam på problem med billysa dine og handtera eventuelle problem raskt. Å ikkje oppdaga ei øydelagd lyspære eller å bestemma seg for å utsetja problemet nokon dagar før du får det reparert, kan lett føra til ei ulykke eller merksemd frå politiet.

Tenk på lysa på køyretøyet ditt som eit tryggingssystem. Til dømes, tenk på konsekvensane av å køyra om natta med berre eitt hovudlys. Ein møtande trafikant kan lett treffa den uopplyste sida av bilen din. Sjølv ei ulykke som ikkje er di skuld, kan setja det deg i ein vanskeleg posisjon med forsikringsselskapet viss det viser seg at eitt av lysa dine ikkje fungerte. Det er også verd å hugsa at lyskontrollar er ein del av periodisk køyretøykontroll (PKK), og noko så lite som eit øydelagt bakre skiltlys kan føra til at køyretøyet ikkje blir godkjent.

Gitt viktigheita av lysvedlikehald, vil du sjølvsagt ha ein ansvarleg partnar til å ta vare på dei – akkurat som alle andre vedlikehaldsoppgåver som er kritisk for tryggleiken. Derfor bør du alltid kontakta Bosch Car Service, ikkje berre for større reparasjonar, men også for kontroll og utskifting av bilpærer.

Utfør sjekk av lys

Lyssystem inneheld ganske mange ulike delar, og kvar bil har sitt oppsett. Her er ei vanleg sjekkliste.

  • Hovudlys og sidelys
  • Tåkelys framme og bak
  • Bremselys
  • Blinklys / varsellamper framme og bak
  • Ryggelys
  • Lys for skilta

Å sørgja for at pærene som utfører desse funksjonane fungerer, er den mest openberre oppgåva. Men i tillegg til ein grundig sjekk av bilpærer, må linsene på kvar stad regelmessig sjekkast for sprekkar, skader eller anna som hindrar lyset. Idag er mange lysfunksjonar ivaretatt av LED for lengre levetid, men når det først sluttar å virke kan det vere meir som må skiftast.

Justering av hovudlykter er vesentleg for god sikt og at ein ikkje blendar motgåande unødig. Moderne lyssystem krever avansert utstyr for kalibrering, gjerne i forbindelse med andre førarassistentar – vi har utstyret som trengs. Lyktene dine kan utgjera ein fare viss dei er innstilte for høgt eller viss dei ikkje klargjer heile vegen, så det er viktig å vurdera justeringa deira regelmessig.

Vi er veldig glade for å utføra ei grundig vurdering av lys- og signalanlegget til køyretøyet, anten du har lagt merke til problem i egenkontroll, eller ikkje. Nokre enkle problem, som eit pæreskift, kan vi løyse omgåande, men meir omfattande oppgåver må planleggast.

Spør oss om lys

Viss du nokon gong har prøvd å byta ei bilpære sjølv, veit du kor frustrerande det kan vera. Når du endeleg har den rette pæra, kan du ved eit uhell skada ho før du får ho på plass. Tilgang til lyktefestane for å byta pære kan også vera ei utfordrande oppgåve som krev verktøy, tid og tolmod. Kvifor bry deg med alt dette når du kan la oss ta oss av bytet for deg?

Det er også ein annan grunn til å velja oss for å byta bilpærer. Nokre gonger kan det som verkar som ei øydelagd pære visa seg å vera eit meir komplekst problem. Til dømes kan elektriske tilkoplingsproblem forvekslast med enkel pæresvikt. I slike tilfelle har vi den nødvendige kunnskapen for å identifisera årsaka og foreslå ei løysing.

Vi monterer også alle typar godkjente ekstralys, med moderne styring og tilbehøyr.

Vi tilbyr også renovering av matte lykteglas på frontlykter. Det kan vere ei rimeleg løysing framfor å måtte skifte komplette lykter.

Er det på tide å få sjekka bilpærene dine?

Du kan bestilla ein sjekk av lys hos oss i dag ved å følgja nokre enkle trinn.

Viss du har spørsmål eller ønskjer å snakka med oss først, kan du gjerne ringja oss eller senda oss ein e-post.

Eksperttipset vårt

«Rask reaksjonsevne under køyring er spesielt viktig om hausten og vinteren for å handtera dårleg vêr og dårlege vegforhold. Det er viktig å alltid sikra best mogleg synlighet, både når det gjeld lys og sikt, til dømes ved å bruka nye viskarblad med Aerotwin-teknologi og pærer frå Bosch. På denne måten kan du vera trygg på å oppdaga farlege situasjonar raskare og handla omgåande når det er nødvendig.»