Reparasjon og vedlikehald av bremser

Bremsereparasjon og service hos Jølster Bil garanterer tryggleiken din på vegen.

Bremsesystemet er sjølvsagt ein av dei mest tryggingskritiske funksjonane i køyretøyet ditt – dette bør du ikkje gamble med. Derfor bør vi vera det naturlege valet for dine bremsereparasjonar og vedlikehald.

Bremsereparasjon og vedlikehald

Vi nyttar reservedelar frå Bosch som er i samsvar med spesifikasjonane til produsenten

Alle bremsekomponentar som fins er inkluderte i bremseserviceprogrammet vårt

Kunnskapen og utstyret vårt er framifrå

Godt å vita

Kvifor og kor ofte er bremse reparasjon og vedlikehald nødvendig?

Reparasjon og utskifting av delar som bremseklossar, bremseskiver og bremsevæske vil vera nødvendig frå tid til anna. Som ei generell retningslinje bør bremsevæska skiftast minst annakvart år.

Mange bileigarar gjer den feilen å venta til dei oppdagar teikn på degradering eller ineffektivitet. Derfor tilrår vi å få køyretøyet ditt regelmessig halde ved like og å ha periodiske service for å vurdera tilstanden til bremsesystemet og sjekka om utskifting av delar er nødvendig før problem oppstår.

Det er umogleg å seia nøyaktig kor ofte ein reparasjon eller utskifting er nødvendig, ikkje minst fordi ulike køyretøy blir brukte på ulike måtar. Til dømes er start-stopp bykøyring typisk meir krevjande for bremsene dine enn jamn køyring, til dømes på motorvegar. Ein bil med elektrisk drivlinje brukar ikkje bremser på same måte som andre bilar, så der kan faren vere at bevegelege delar set seg fast.

Kva inneheld ein bremseservice ?

Under ein bremseservice vil mekanikarane våre demontere og inspisera alle slitedelar, inkludert bremseklossar, bremseskiver og bremsevæske. Delene vert rensa og evt smurt før det settast saman igjen. Om noko trengs å skiftast umiddlelbart vil vi ta kontakt.

Etter ein bremseservice vil du få ei oversikt over tilstanden til bremsene dine saman med eit tilbod for eventuelt arbeid som kan vera nødvendig.

Alle reservedelar og materiale som blir brukte er av høg Bosch kvalitet og i samsvar med kravet til produsenten.

Teikn på at det kan vera eit problem med bremsesystemet ditt

Det kan vera vanskeleg å vita om det er problem med bremsene dine, men det er nokre teikn du kan sjå etter:

  • Ei varsellampe som lyser på instrumentpanelet
  • Mjuk pedal eller bremsar som ikkje verkar å reagera på trykket du påfører.
  • Ein kvinande lyd frå bremsene indikerer ofte at bremsen ikkje losnar og bremsekaliperen må undersøkjast nærare.
  • Ein vibrasjon når du bruker bremsen, eller ein tendens til at køyretøyet trekkjer til ei side under bremsing.
  • Ei lang vandring på handbremsa.

Viss nokon av desse teikna oppstår, eller viss du er usikker på tilstanden til bremsene dine, er det generelt råd å slutta å bruka køyretøyet og kontakta oss om å få bremsene sjekka av ein av teknikarane våre.

Er det på tide med ein bremseservice?

Du kan bestilla ein bremseservice hos oss i dag med nokre enkle steg. Vi vil gi deg ein service på produsentnivå, basert på alderen og køyrelengda til køyretøyet.

Alternativt kan du ringja oss eller senda oss ein e-post viss du har spørsmål eller ønskjer å snakka med oss først.

Eksperttipset vårt

«Å skifte bremsevæska regelmessig forlengjer levetida til andre komponentar i bremsesystemet»